Ochrana osobních údajů - GDPR

Informace o zpracování osobních údajů 

Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota z.s. se sídlem V Zahradách 480, 747 66 Dolní Lhota, IČ:10710981 si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto zásady se týkají zejména zákazníků správce, kteří odesílají poptávkový formulář z webových stránek www.dlbajk.cz

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou smluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště / podnikání, e-mailová adresa a telefonní číslo).

2. Jste-li našim zákazníkem a projevíte o to při objednávce zájem, budeme se na Vás občas obracet s aktuální nabídkou služeb, slevových akcí, věrnostního programu a další podobou přímého marketingu. Vaše osobní údaje poté budeme zpracovávat také v rozsahu nezbytném pro přímý marketing, zejména tedy identifikační a kontaktní údaje.

3. Zvláštní kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost našich internetových stránek, zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek. Tzv. reklamní cookies, které se využívají za účelem cílené reklamy, na svých internetových stránkách nevyužíváme. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat. To však bude mít vliv na funkčnost našich internetových stránek, které si Vás nebudou pamatovat.

Účel a právní základ zpracování

4. Vaše osobní údaje zpracováváme k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je uzavření registrace do závodu, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění zákonných povinností. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem přímého marketingu, a po ukončení vzájemných obchodních vztahů také za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, zejména kdybychom museli některé z dokumentů obsahujících Vaše osobní údaje předložit jako důkaz v soudním řízení.

5. Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako zákazníkem, subjektem údajů. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům – např. dle zákona o dani z přidané hodnoty musíme uchovávat účetní doklady po dobu 10 let od konce účetního období. Právním základem pro zpracování za účelem přímého marketingu je náš oprávněný zájem. Proti tomuto však u nás můžete kdykoliv uplatnit námitky a my již Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu nebudeme zpracovávat. Náš oprávněný zájem je také titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty.

Doba zpracování

6. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, resp. po dobu, kdy u nás máte veden zákaznický účet. Z důvodu našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje dalších 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

7. K Vašim osobním údajům bud mít přístup Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota z.s., případně externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Zároveň Vaše zejména kontaktní údaje předáváme poskytovatelům přepravních služeb za účelem dodání Vámi objednaného zboží. Nepředáváme Vaše osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění právních povinností.

Kontakt na správce

8.   Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: info@dlbajk, či písemně na adrese (Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota z.s., Orebitská 1137/11, 702 00 Ostrava – Přívoz). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

9.   V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

10.   Pokud nesouhlasíte, abychom Vaše osobní údaje využívali za účelem přímého marketingu, máte právo vznést námitky proti tomuto zpracování, a to prostřednictvím e-mailu dle čl. 8 těchto zásad zpracování. Jakmile od Vás obdržíme tyto námitky, přestaneme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat. Na toto své právo budete upozorněni navíc v každém marketingovém e-mailu, který od nás obdržíte.

11.   Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Aktualizováno 10. 5. 2021